SilesiaNet
Poczta
www
O Firmie Napisz
do Nas
Zaloguj
eBOK
Start Oferta HotSpot Regulamin

Regulamin usługi SilesiaNet HotSpot


§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze warunki określają zasady korzystania z usług punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g świadczonych przez firmę SilesiaNet innym użytkownikom ( zwanych dalej "Użytkownikiem" lub "Użytkownikami" w zależności od kontekstu).
 2. Korzystanie z punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11b/g odbywać się będzie nieodpłatnie.
 3. Przed skorzystaniem z punktu dostępowego każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem koniecznym skorzystania z punktu dostępowego jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§2. Odpowiedzialność SilesiaNet
 1. SilesiaNet nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. SilesiaNet nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. SilesiaNet nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. SilesiaNet nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 5. SilesiaNet nie gwarantuje dostępności do wszystkich usług sieciowych i stron www.
 6. Ruch do i z sieci Internet jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
§3. Obowiązki Użytkownika
 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 2. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
  1. przesyłania i udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej której podmiotem nie jest Użytkownik,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  3. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  5. dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
  6. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma
  7. usiłowania uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie jest uprawniony
  8. korzystania z aplikacji P2P
  9. uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów Hotspot
  10. innego działania Użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 5. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, SilesiaNet ma prawo do zablokowania dostępu do systemu HotSpot.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje HotSpot, w tym za treści i inna zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
§4. Opłaty
 1. Użytkownik może korzystać z systemu HotSpot bez opłat oraz ograniczeń czasowych.
§5. Postanowienia końcowe
 1. Aktualna lista udostępnionych Użytkownikom przez SilesiaNet punktów dostępowych znajduje się na stronie internetowej: www.silesianet.pl
 2. SilesiaNet zastrzega sobie prawo zmiany do niniejszego Regulaminu w przypadkach w których specyfika zasad korzystania z punktu dostępowego ulegnie zmianie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.silesianet.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2010.
 

Team Viewer
 
 
Start Poczta www O firmie Kontakt Download Logowanie